Wet Goed Verhuurderschap: De Basisregels en Verplichtingen voor Verhuurders

Ontdek de belangrijkste regels van de Wet Goed Verhuurderschap en zorg dat je als verhuurder volledig voldoet aan de nieuwe wetgeving!

Wet Goed Verhuurderschap aangenomen, verhuurders moeten aan diverse verplichtingen voldoen

Op 21 maart 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap aangenomen, waarmee er nieuwe regels en verplichtingen worden geïntroduceerd voor verhuurders in Nederland. Deze wet heeft tot doel om discriminatie, intimidatie en andere misstanden in de huursector tegen te gaan, en om de rechten van huurders te waarborgen. In dit artikel zullen we de basisregels van de Wet Goed Verhuurderschap bespreken en de belangrijkste verplichtingen voor verhuurders onder de loep nemen.

Basisregels voor verhuurders

Om ervoor te zorgen dat verhuurders zich op een eerlijke en rechtvaardige manier gedragen, zijn er een aantal basisregels vastgesteld door de Wet Goed Verhuurderschap. Deze regels omvatten onder andere:

 • Niet discrimineren: Verhuurders mogen niet discrimineren op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit of andere beschermde kenmerken bij het selecteren van huurders.
 • Niet intimideren: Verhuurders moeten hun huurders met respect behandelen en mogen geen vorm van intimidatie, bedreiging of pestgedrag vertonen.
 • Maximale waarborgsom: Maximaal 2 maanden kale huur eisen als waarborgsom (is niet verplicht om dat te doen, maar meer mag dus niet). Deze waarborgsom mag alleen worden gebruikt voor het verrekenen van huurachterstand, servicekosten of schade.
 • Schriftelijke huurovereenkomst: Verhuurders dienen een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen, waarin alle belangrijke voorwaarden en afspraken worden vastgelegd.
 • Informeren over rechten en plichten: Verhuurders hebben de verplichting om hun huurders te informeren over hun rechten en plichten, zoals onderhoudsverantwoordelijkheden en huisregels, maar ook moeten de contactgegevens van het plaatselijke meldpunt ongewenst verhuurdersgedrag aan de huurder verstrekt worden.
 • Beleid tegen woondiscriminatie: Verhuurders moeten een schriftelijk beleid opstellen om woondiscriminatie tegen te gaan. Dit beleid moet helder en transparant zijn en objectieve selectiecriteria bevatten, die vooraf bekendgemaakt worden aan potentiële huurders.
 • Motivering bij afwijzing: Indien een huurder wordt afgewezen, moet de verhuurder de redenen hiervoor gemotiveerd aan de huurder kenbaar maken. Hierdoor krijgen huurders inzicht in de selectieprocedure en kunnen zij eventuele bezwaren aankaarten.
 • Waarborgsom en betalingsregeling: Indien er niets te verrekenen valt, dient de verhuurder de waarborgsom binnen 14 dagen terug te betalen. Indien er wel verrekeningen plaatsvinden, moet dit bedrag binnen 30 dagen worden voldaan.

 

Verhuurvergunning en verplichtingen

Naast de basisregels introduceert de Wet Goed Verhuurderschap ook de mogelijkheid voor gemeenten om een verhuurvergunning in te stellen. Hieronder vind je de belangrijkste punten met betrekking tot de verhuurvergunning:

B&W kunnen een verhuurverordening opstellen waarin zij het verhuren zonder vergunning kunnen verbieden. De vergunningplicht kan gelden voor een bepaalde categoriewoonruimte in een bepaald gebied of verblijfsruimte voor arbeidsmigranten, let op, daaronder kunnen ook expats uit EU landen vallen! Voor nieuwe huurovereenkomsten is direct een verhuurvergunning vereist. Voor bestaande huurovereenkomsten geldt een overgangsperiode van minimaal zes maanden voordat de vergunningplicht ingaat.

Weigeringsgronden voor een verhuurvergunning kunnen onder andere zijn:

 • Geen vergunning voor bouwen of bestemming,
 • In de afgelopen acht jaar is er handhavend opgetreden op basis van deze wet of vergelijkbare regelingen, zoals de zorgplicht van de Woningwet.
 • Een of meer woningen van verhuurder zijn in beheer genomen
 • Het niet doorstaan van de Bibob-toets.

Wanneer kan een verhuurvergunning ingetrokken worden?

De Wet goed verhuurderschap heeft verschillende bepalingen om ervoor te zorgen dat verhuurders zich verantwoordelijk gedragen en voldoen aan bepaalde normen. Eén van deze bepalingen is dat de verhuurvergunning kan worden ingetrokken in verschillende situaties.

 • Als een verhuurder herhaaldelijk de regels en voorschriften overtreedt, kan de vergunning worden ingetrokken om verdere overtredingen te voorkomen.
 • Als de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt. Het verstrekken van misleidende informatie kan leiden tot de intrekking van de vergunning.
 • Als er een intrekking van een bouwvergunning of gebruiksvergunning plaatsvindt voor bouw of gebruik, kan dit ook leiden tot intrekking van de verhuurvergunning. Dit betekent dat als een verhuurder niet voldoet aan de vergunningsvoorwaarden voor de bouw of het gebruik van een pand, de verhuurvergunning kan worden ingetrokken.
 • Als er sprake is van intrekking van een splitsings-, omzettings- of onttrekkingsvergunning. Dit houdt verband met de regels en voorschriften met betrekking tot het opsplitsen, omzetten of onttrekken van een woning aan de woningmarkt. Als een verhuurder niet langer voldoet aan de vergunningsvoorwaarden, kan de verhuurvergunning worden ingetrokken.
 • Als een verhuurder een boete heeft gekregen vanwege schending van de regels en voorschriften met betrekking tot huisvesting, kan dit resulteren in de intrekking van de vergunning.
 • Bibob is een afkorting voor de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze wet biedt de mogelijkheid om de integriteit van een verhuurder te beoordelen. Als uit een Bibob-onderzoek blijkt dat de verhuurder niet voldoet aan de integriteitseisen, kan de verhuurvergunning worden ingetrokken.

 

Sancties en handhaving van de wet goed verhuurdersschap

Burgemeester en wethouders (B&W) moeten deze wet gaan handhaven , waarbij zij een last onder dwangsom kunnen opleggen aan verhuurders die de wet overtreden.

B&W zijn ook bevoegd om een bestuurlijke boete op te leggen. De boete kan oplopen tot maximaal €22.500 bij de eerste overtreding en €90.000 bij herhaalde overtredingen binnen een periode van vier jaar.

In uiterste gevallen kan de gemeente een (verhuurde) woning zelfs in beheer nemen. De beheerskosten komen dan voor rekening van de verhuurder zonder dat deze zich voor bepaalde tijd met de woning mag bemoeien.

Opgelegde boetes worden openbaar gemaakt, zodat andere potentiële huurders op de hoogte zijn van eventuele overtredingen. Bij herhaalde overtredingen kan B&W het pand in beheer nemen. Let op deze sancties gelden niet alleen voor de verhuurders maar ook voor de bemiddelaars!

Wet goed verhuurderschap zorgt voor een eerlijke en rechtvaardige Huurmarkt

Met de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap worden verhuurders in Nederland verplicht om zich aan bepaalde basisregels te houden en te voldoen aan nieuwe regelgeving. Het is van essentieel belang dat verhuurders zich bewust zijn van deze nieuwe wetgeving en ervoor zorgen dat ze volledig voldoen aan de eisen van de Wet Goed Verhuurderschap. Door dit te doen, kunnen verhuurders een eerlijke en rechtvaardige huurmarkt bevorderen en bijdragen aan een positieve huurervaring voor alle betrokken partijen.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de huursector en ervoor zorgen dat je als verhuurder volledig voldoet aan de nieuwe wetgeving? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang regelmatig updates en tips om een goede verhuurder te zijn volgens de Wet Goed Verhuurderschap!

 

Recente blog items

Meer, sneller, hoger: koopwoningmarkt in stroomversnelling

De woningmarkt zit weer in een stroomversnelling. Snellere verkoop en hogere prijzen.

De kracht van een persoonlijke woningwebsite: de ideale verkooptool.

123ERAmakelaar biedt een unieke verkooptoop aan, een eigen woningwebsite

Wat betekent het Hoofdlijnenakkoord voor woning(ver)kopers?

Het te verwachten regeringsbeleid voor de woningmarkt en de impact op woningeigenaren en (ver)kopers.

Inschrijven voor de nieuwsbrief